1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

   Бүх шатлалын эрсдэлтэй эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаанд

эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналт шалгалт хийв.

     emneleg  Уг шалгалтаар аймаг, сумдын эмнэлэгт хяналтын хуудсанд тусгагдсан Эрүүл ахуйн нөхцөл, халдварын эсрэг дэглэмийн асуудлаар шалгахад 25% нь бага, 75% нь дунд эрсдэлтэй үнэлэгдэж, шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд эмнэлгүүдэд Эрүүл мэндийн тухай хууль 72%, Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль 70%, Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5095:2001 стандарт 60%, Сумын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5082:2005 стандарт 67%, ЭМС-ын 2005 оны 298 дугаар тушаал, ЭМС-ын 165 дугаар тушаал 68%, ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаал 60% тус тус хэрэгжиж байна.

Шалгалтын үр дүнд эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг сайжруулах чиглэлээр 4 эмнэлэгт   32 заалт бүхий 4 албан шаардлага хүргүүлсэний зэрэгцээ газар дээр нь 7 зөрчил арилгуулан, шалгалтын явцад холбогдох мэргэжилтнүүдэд мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Өргөдөл гомдлын мэдээ

2016 оны 1-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны 2-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны 3-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны өргөдөл гомдлын мэдээ…

ААНБ-аас ирүүлсэн өргөдөл гомдол…

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТУХАЙ

GoogleFacebookTwitterYoutube