1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх

 • Осолдогч бүрийн үйлдвэрлэлийн ослын акт
 • Үйлдвэрлэлийн осол гарсан ажлын байр, талбайн фото ба гар зураг, схем
 • Үйлдвэрлэлийн осолтой холбоотой асуудлаар холбогдох хүмүүсээс авсан мэдээлэл ярилцлага
 • Үйлдвэрлэлийн ослын шалтгааны талаарх эмнэлгийн болон мэргэжилтэн, шинжээчийн дүгнэлт, лабораторийн шинжилгээ, туршилтын дүн
 • Үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн ажилтны сургалтанд хамрагдсан тухай гэрчлэх баримт болон осолдогчийн гарын үсэг бүхий зааварчилгааны хуулбар
 • Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн олголт, тэдгээрийн эдэлгээний хугацааны тухай баримт
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан албан тушаалтны болон үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн ажилтны эрх, үүргийг тодорхойлсон дүрэм, заавар, тушаал, хууль эрхийн бусад актаас хэсэгчлэн авсан хуулбар
 • Үйлдвэрлэлийн ослын тухай яаралтай мэдээлэх хуудас
 • Хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт /тусдаа дүгнэлт гаргасан тохиолдолд/
 • Хүний амь нас үрэгдсэн тохиолдолд цогцост хийсэн задлан шинжилгээний дүгнэлт
 • Хүний амь үрэгдсэн, осолтой холбогдох шинжээчийн дүгнэлтийг хөдөлмөрийн хяналтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас томилсон комисс гаргана.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТУХАЙ

GoogleFacebookYoutube